Parafia

Og?oszenia - Zes?anie Ducha ?wi?tego - 15.05.2016r.

1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nabo?e?stwo majowe o godz. 1830. Do po?udnia prze?ywamy w naszej parafii wizytacj? Kanoniczn?, któr? przeprowadza J. E. ks. bp Stanis?aw Salaterski. Wyra?amy nasz? wdzi?czno?? za pastersk? trosk?, s?owa kierowane do nas, oraz modlitw?. Msza ?wi?ta ofiarowana przez ks.  Biskupa za P. T. Parafian i zako?czenie wizytacji na Mszy ?wi?tej o godzinie 1200. Ofiarami na tac? wspieramy dzisiaj organizacj? ?wiatowych Dni M?odzie?y. Bóg zap?a?!.

2. Zmiana Tajemnic Ró?a?cowych tradycyjnie dzisiaj po Nabo?e?stwie majowym.

3. W dniu dzisiejszym ko?czy si? okres Wielkanocny i czas Komunii ?wi?tej Wielkanocnej. Ka?dy wierny po przyj?ciu po raz pierwszy Naj?wi?tszej Eucharystii ma obowi?zek przyjmowa? j? przynajmniej raz w roku, zgodnie z przykazaniem ko?cielnym w okresie wielkanocnym.

4. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystów, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Codziennie Nabo?e?stwa Majowe: o godz. 1830 w ko?ciele i o 1800 w kaplicy w Parku Dolnym.

5.Jutro obchodzimy ?wi?to NMP Matki Ko?cio?a. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godz.: 600, 700, 900, 1700 i 1900. Ze wzgl?du na to, ?e jest to 16. maja, opuszcza si? w tym roku liturgiczne wspomnienie ?w. Andrzeja Boboli. Pami?tajmy w tym dniu o modlitwie w intencji ks. bpa Andrzeja Je?a, z racji jego imienin.

6.We wtorek wieczorem Msza ?wi?ta wotywna o Mi?osierdziu Bo?ym. W tym dniu Zwi?zek Podhalan zaprasza na Majówk? przy figurze M. B. Zbójnickiej (zgromadzenie na rogu ul. G?ównej i Alei Parkowej). na Jarmucie. Rozpocz?cie o godzinie 1700.

7.W ?rod? Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy po??czona z Msz? ?wi?t? o godz. 1900. w tym dniu, w rocznic? urodzin Jana Paw?a II, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza na Majówk? przy obelisku na przystani flisackiej w Pieninach. Rozpocz?cie o godzinie 1700.

8.W czwartek b?dziemy obchodzi? ?wi?to Jezusa Chrystusa Najwy?szego i Wiecznego Kap?ana.

9.W pi?tek Nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? rozpocznie si?  o godzinie 1445. W tym dniu Grupa M?odzie?owa „Adonai” zaprasza po Mszy ?wi?tej wieczornej. na czuwanie modlitewne stanowi?ce cz??? duchowego przygotowania do ?wiatowych Dni M?odzie?y. Pocz?tek oko?o 1945.

10.W przysz?? niedziel? b?dzie Uroczysto?? Naj?wi?tszej Trójcy.

11.Osoby nale??ce do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: Grup? oazow? starsz? w ?rod? o 1700; Lektorów we ?rod? o 1800; Akcj? Katolick? w ?rod? po wieczornej Mszy ?wi?tej; Ministrantów w czwartek na godz. 1745; Grup? oazow? m?odsz? w pi?tek o 1730.

12.Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, równie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?.

Intencje mszalne od 16 maja do 22 maja 2016 r.

Poniedzia?ek

16 IV

NMP Matki Ko?cio?a

600

† Zofi? Zapletal i Henryka Mastalskiego

700

† Zofi? Miko?ajczyk

900

† Stanis?awa (on) i Zofi? Mendralów

1700

† Henryka Zachwiej? (2 rocz. ?m.) i jego ojca

Tadeusza  z int. mamy i siostry

1900

†† Edwarda i Janin? Ró?yckich, Franciszka i Ann? Koz?eckich

 

Wtorek

17 IV

 

 

615

 

†† Mari? i Stanis?awa Mruga?ów

700

1) Dz.-b?. w int. ks. Piotra

2) † Zofi? i W?adys?awa Czajków

1900

†† Zofi?, Eugeniusza, Jacka Kwa?niowskich

?roda

18 IV

 

 

 

615

 

1) Dz.-b?. w int. Zofii z okazji 91 rocz. urodzin

2) † Stanis?awa (on) W?glarza z int. brata Jana z rodzin?

700

1) † Stefani? Wolfram z int. pracowników

hotelu Solar dzia? basen i SPA

2) †† Iren? i Jana Zachwiejów

1900

Nowennowe:

 

 

 

 

Czwartek

19 V

Jezusa Chrystusa Najwy?szego

o Wiecznego Kap?ana

 

615

 

1) † Józefa (on) Gabrysia z ul. Ogrodowej (8 rocz. ?m.)

2) † Ludwika (on) Gro?skiego z int. kuzyna

Józefa Walkowskiego z rodzin?

700

1) † Mari? Mastalsk? (26 rocz. ?m.) z int. wnuka Wies?awa z rodzin?

2) †† Ann? i Tomasza Piaseckich

1900

W int. Ojczyzny za przyczyn? ?w. Wojciecha

 

Pi?tek

20 V

 

 

615

 

1) † Andrzeja Wierciocha z int. pracowników

Szko?y Podstawowej nr 1 w Szczawnicy

2) † Jana Ha?asa z int. Anieli z rodzin?

700

1) † Józefa (on) i Stanis?aw? W?glarzów

2) † Zofi? i Piotra Janc

1900

†† Zofi? i Dymitra Gomonowiczów

 

Sobota

21 V

 

 

 

615

 

1) † Józefa (on) Zachwiej? zmar?ego w Anglii

w dniu urodzin

700

1) †† Aniel? i Wojciecha Niezgodów oraz

zmar?ych rodziców i rodze?stwo

2) †† Helen? i Karola Komorków

1900

†† Juli? i Andrzeja Czajów

Naj?wi?tszej  Trójcy

 

22 V

 

 

 

600

 

† W?adys?awa (on) Zachwiej? „Pawlic?”

(11 rocz. ?m.) z int. syna z rodzin?

730

† Waldemara Prag? z int. córki Moniki z rodzin?

900

†† Zofi? i W?adys?awa Ni?ników

1030

†† Stanis?awa (on) Ciesielk? i jego rodziców

1200

Dz.-b?. w 80 rocz. urodzin Janiny Potockiej

1900

O zdrowie i Bo?e b?. dla cz?onków Grupy

?w. o. Pio i ich rodzin

Og?oszenia - Wniebowst?pienie Pa?skie - 8.05.2016r.

Wniebowst?pienie Pa?skie

 1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nabo?e?stwo majowe o godz. 1830. W odpowiedzi na apel Ojca ?wi?tego Franciszka niedziela 8 maja jest prze?ywana jako dzie? solidarno?ci z ofiarami trz?sienia ziemi w Ekwadorze. Wsparcie dla poszkodowanych w kataklizmie wyra?amy poprzez modlitw? oraz w miar? mo?liwo?ci ofiary sk?adane do puszek. Tradycyjnie mo?na je sk?ada? dzisiaj i przez ca?y tydzie? do puszek zamocowanych na sta?e w naszym ko?ciele.
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystów, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Trwa Nowenna przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Codziennie Nabo?e?stwa Majowe: o godz. 1830 w ko?ciele i o 1800 w kaplicy w Parku Dolnym. Dla dzieci pierwszokomunijnych jest to tzw. „bia?y tydzie?”.
 3. Ze wzgl?du na to, ?e 8 maja przypada w niedziel? Wielkanocn? uroczysto?? ?w. Stanis?awa, bpa i m?cz. –g?ównego patrona Polski i diecezji- b?dziemy obchodzi? w poniedzia?ek.
 4. We wtorek wieczorem Msza ?wi?ta wotywna o Mi?osierdziu Bo?ym. W tym dniu Zwi?zek Podhalan zaprasza na Majówk? przy figurze na Jarmucie. Rozpocz?cie o godzinie 1700.
 5. W ?rod? przypada 140. rocznica ?mierci Józefa Szalaya. W ramach obchodów roku Szalayowskiego ks. bp Andrzej Je? odprawi w tym dniu Msz? ?wi?t? przy kaplicy szalayowskiej na starym cmentarzu. B?d? na niej obecni przedstawiciele W?gier, reprezentuj?cy nas parlamentarzy?ci, przedstawiciele samorz?du i  lokalnych gremiów. Rozpocz?cie o godzinie 1600.  Serdecznie zapraszamy! W tym dniu Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy po??czona z Msz? ?wi?t? o godz. 1900.
 6. W pi?tek wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z Fatimy. W tym dniu Nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? rozpocznie si?  o godzinie 1445. Wieczorem pierwsze w tym roku Nabo?e?stwo Fatimskie. Poprowadz? je dzieci klas II prze?ywaj?ce tzw. „bia?y tydzie?” oraz ich Rodzice.
 7. W najbli?sz? sobot? Msza ?wi?ta wieczorna, zamiast o godzinie 1900, rozpocznie si? o godzinie 1800. Ma to zwi?zek z trwaj?c? w naszej parafii wizytacj? kanoniczn?. W jej ramach ks. bp Stanis?aw Salaterski na Mszy ?wi?tej o godzinie 1800 udzieli szczawnickiej m?odzie?y Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy ?wi?tej zaplanowane jest spotkanie z liturgiczn? s?u?b? o?tarza: lektorami i ministrantami. Rad? Parafialn? oraz nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii zapraszamy na spotkanie z ks. Biskupem  nieco wcze?niej. Odb?dzie si? ono w najbli?sz? sobot? na plebanii o godzinie 1700.
 8. W niedziel?, w Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, ko?czy si? czas Komunii ?wi?tej wielkanocnej. Dla naszej parafii b?dzie to niedziela wizytacji kanonicznej. W zwi?zku z tym prosimy o uwag? cz?onków poszczególnych grup parafialnych:
  • Osoby nale??ce do Ró? ?ywego Ró?a?ca, Grupy modlitewnej ?w. Ojca Pio, Parafialnego Oddzia?u Caritas, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Akcji Katolickiej zapraszamy na Msz? ?wi?t? o godzinie 900. Bezpo?rednio po Mszy ?wi?tej spotkanie z ks. Biskupem w ko?ciele.
  • Dzieci i m?odzie? szkoln? zapraszamy na Msz? ?wi?t? o godzinie 1030. Bezpo?rednio po Mszy ?wi?tej ks. Biskup chcia?by si? spotka? w ko?ciele z dzie?mi ze scholi, kol?dnikami misyjnymi, grupami Oazowymi, m?odzie?? ze Szkolnego Ko?a Caritas oraz m?odzie?? z grupy „Adonai”.
  • Na Msz? ?wi?t? o godzinie 1200 zapraszamy poczty sztandarowe, przedstawicieli Zwi?zku Podhalan, szczawnick? orkiestr?  oraz wszystkich parafian, zach?caj?c do w?o?enia strojów regionalnych. Tej Mszy, w koncelebrze ksi??y Rodaków, b?dzie przewodniczy? Ks. bp Stanis?aw Salaterski, ofiaruj?c j? za wszystkich parafian. Szczególnie gor?co zapraszamy na ni? ca?e rodziny, ma?e dzieci z Rodzicami oraz Matki w stanie b?ogos?awionym. Po Mszy ?wi?tej Ks. Biskup chcia?by si? z nimi spotka?, ogarn?? je swoj? modlitw? i udzieli? specjalnego b?ogos?awie?stwa.
 9. Osoby nale??ce do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: m?odzie? klas I Gimnazjum wraz z Rodzicami we wtorek na godzin? 1900; Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w ?rod? po wieczornej Mszy ?wi?tej; Schol? dzieci?c? w czwartek na godz. 1600, Ministrantów w czwartek na godzin? 1745; Grup? M?odzie?ow? „Adonai” w pi?tek po Mszy ?wi?tej wieczornej.
 10. Osoby zainteresowane udzia?em w tegorocznej edycji w?drówek z cyklu „Wytrwale wzwy?” zapraszamy na spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy ?wi?tej.
 11. Pieni?ski oddzia? PTTK w Kro?cienku zaprasza na II Rajd Pieszy ?ladami Jana Paw?a II na Luba? 15 maja 2016 r.
 12. Organizowana jest pielgrzymka do Torunia w dniu 16 maja na uroczysto?? konsekracji ?wi?tyni. Zainteresowanych prosimy o zg?aszanie si? do dnia 11 maja bezpo?rednio do p. Stanis?awa S?owika. Koszt 150 z?. (tel. 18/262-21-32)
 13. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, równie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?.
 14. W minionym tygodniu odeszli do wieczno?ci z naszej wspólnoty parafialnej
  † Andrzej Wiercioch, zamieszka?y przy ul. Sopotnickiej 29 oraz † Jan Mastalski, zamieszka?y Kunie 4 oraz † Jan Moskalik zam. Samorody 11. Pole?my ich Bo?emu Mi?osierdziu. Dobry Jezu…

Intencje mszalne od 8 do 15 maja 2016 r.

 

Poniedzia?ek

9 V

?w. Stanis?awa

615

1) † s. Stanis?aw? Gromal?

2) † Aniel? Torbus z int. brata Jana z rodzin?

700

1) †† Siostry z Ró?y ?ywego Ró?a?ca pani W?odarz

2) † Tadeusza Jacaka oraz †† z rodzin: Jacaków i Jo?ców (x. go??)

1900

†† Józefa (on) i Rozali? W?glarzów

Wtorek

10 V

 

 

615

 

† Henryka Nizielskiego (7 rocz. ?m.)

700

1) O zdrowie i b?. Bo?e dla Konrada i Moniki z rodzin?

2) † Aniel? Gondek z int. rodzin: W?glarzów, Ciesielków i Kolatów

3) † Józefa Czajk? z int. ?ony i dzieci (x. go??)

1900

Dz.-b?. w int. Jasia i Hani z int. rodziców

?roda

11 V

 

 

615

 

1) † Tadeusza Strauba (3 rocz. ?m.)

2) † Marka Wierciocha z int. s?siadów: Zachwiejów i Jo?czyków

700

1) †† Jadwig? i Wac?awa Krasowskich oraz Jana Jurkiewicza (x. go??)

2) † Zbigniewa Markesa z int. ?ony

3)  O zdrowie i Bo?e b?. dla ks. Grzegorza

1900

Nowennowe:

- W int. s. Ireny i jej Rodziny oraz sióstr ze „Ska?ki”

- W int. p. Stanis?awy Burek z okazji imienin

- W int. Anny i Sylwestra S?owików

- O potrzebne ?aski dla ks. Grzegorza z int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców

- W int. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich o potrzebne ?aski

- O zdrowie, b?ogos?awie?stwo Bo?e, szcz??liwy powrót do domu dla kuracjuszy z domów Sylwia i Julia

- o zdrowie i b?og. Bo?e dla Kingi

 

Czwartek

12 V

 

 

 

615

 

1) † Micha?a Gabrysia z int. chrze?niaka Macieja

2) † Zofi? Majerczak z int. córki Janiny z m??em

700

1) † Dusze w czy??cu cierpi?ce zapomniane przez najbli?szych

2) † Jana Majerczaka

1900

† Andrzeja Zachwiej? (1 rocz. ?m.) z int. ?ony i dzieci

 

Pi?tek

13 V

 

 

615

 

† Magdalen? Ligas z int. te?ciów

700

1) † W int. dusz w czy??cu cierpi?cych

2) † Micha?a Gabrysia

1800

†† Stanis?aw? Waktor  †† rodziców i rodze?stwo

 

Sobota

14 V

?w. Macieja Aposto?a

 

615

 

1) †† Boles?awa i Bronis?aw? Hamerskich

2) † Jana Kap?aniaka z int. Flisaków

700

1) † Zofi? Kap?on z okazji imienin  z int. mamy z rodzin?

2) †† Wincentego i Katarzyn? S?owików

1900

1) †† Jacka Mastalskiego (4 rocz. ?m.) i Andrzeja Zachwiej? (1 rocz. ?m.) z int. Moniki z dzie?mi

2) W int. m?odzie?y bierzmowanej

Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego

15 V

 

 

600

 

†† Agnieszk?  i Jana S?owików oraz córk? Jadwig?

730

W int. ss. S?u?ebniczek z podzi?kowaniem za 125 lat pracy w Szczawnicy z pro?b? o dalsze b?. Bo?e

900

† Zofi? Zachwiej? z int. VI Ró?y Matek

1030

† Zofi? Baziak z ok. imienin oraz †† Maria, Józef Bielów, Jan i Helena Ciwi?skich

1200

Za parafian

1900

W int. cz?onki? VII Ró?y Kobiet pani Zofii Szczepaniak oraz za zmar?e cz?onkinie

Og?oszenia - VI Niedziela Wielkanocna - 1 maja 2016 r.

 1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nabo?e?stwo majowe o godz. 1830.
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystów, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Codziennie Nabo?e?stwa Majowe: o godz. 1830 w ko?ciele i o 1800 w kaplicy w Parku Dolnym. Przez ca?y tydzie? Akcja Katolicka organizuje doroczny kiermasz ksi??ki katolickiej w Kaplicy ?w. Kingi. Aby tam dotrze? nale?y schodz?c z ko?cio?a w kierunku ulicy Szalaya skr?ci? w po?owie podej?cia w lewo i pój?? za znakami wskazuj?cymi drog?.
 3. W poniedzia?ek przypada wspomnienie ?w. Atanazego.
 4. We wtorek Uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze ?wi?te o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Okoliczno?ciowe kazania b?dzie g?osi? Ks. dr Jan Bartoszek, jeden z Diecezjalnych Misjonarzy Mi?osierdzia. Dodatkowa Msza ?wi?ta w kaplicy na Przys?opie wraz z towarzysz?c? jej patriotyczn? opraw? o godzinie 1215. Rozpocz?cie uroczysto?ci o godzinie 1130 Je?eli kto?, na koszt w?asny, chcia?by skorzysta? z transportu, to bus podwo??cy w kierunku Przys?opu wyruszy z parkingu przy ulicy Zdrojowej o godz. 900.
 5. W ?rod? obchodzi? b?dziemy wspomnienie ?w. Floriana. W tym dniu Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy po??czona z Msz? ?wi?t? o godz. 1900.
 6. W pi?tek przypada ?wi?to ?w. Filipa i Jakuba, Aposto?ów. W tym dniu rozpoczyna si? Nowenna przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego. Tradycyjnie, Nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? rozpocznie si?  o godzinie 1445.
 7. W tym tygodniu przypada I. czwartek, I. pi?tek i I. sobota miesi?ca. Nabo?e?stwo wynagradzaj?ce Naj?wi?tszemu Sercu Pana Jezusa na Mszach ?wi?tych godz. 700, 1700 i 1900. W tym dniu tradycyjna sk?adka na misje. Zach?camy do korzystania z sakramentu pokuty: dzieci ze szko?y podstawowej - w ?rod? od godz. 1800; gimnazjalistów w czwartek od godziny 1800 - w czasie spowiedzi cicha adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu w intencji powo?a? do s?u?by Bo?ej w Ko?ciele - m?odzie? ze szko?y ?redniej i starszych w pi?tek od godz. 1600. Odwiedziny chorych w domach w pi?tek od godz. 1100. Msza ?wi?ta wotywna o Niepokalanym Sercu NMP b?dzie w sobot? o godzinie 700.
 8. W najbli?sz? niedziel?, Wniebowst?pienie Pa?skie, na Mszy ?wi?tej o godzinie 1200 dzieci z klas drugich przyst?pi? do I Komunii ?wi?tej. Spowied? dla dzieci oraz ich rodzin rozpocznie si? w najbli?sz? sobot? o godzinie 900 .
 9. Osoby nale??ce do grup parafialnych zapraszamy na spotkania formacyjne: Dzieci przygotowuj?ce si? do I Komunii ?wi?tej wraz z Rodzicami w ?rod? i czwartek na godzin? 1700. Grup? Oazow? starsz? w ?rod? na godz. 1700; Lektorów w ?rod? na godz. 1815; M?odzie? klas III Gimnazjum wraz z Rodzicami w czwartek na godzin? 1900; M?odzie? klas II Gimnazjum wraz z Rodzicami w pi?tek na godzin? 1900; Grup? Oazow? m?odsz? w pi?tek po Mszy ?wi?tej wieczornej; Grup? M?odzie?ow? „Adonai” w pi?tek po Mszy ?wi?tej wieczornej.
 10. Msza ?wi?ta z okazji Dnia Stra?aka zostanie w tym roku odprawiona w Jaworkach. Organizatorzy zapraszaj? stra?aków oraz ich rodziny dzisiaj (1 maja) na godzin? 1500.
 11. Organizowana jest pielgrzymka do Torunia, z jednym noclegiem w Licheniu. Wyjazd w dniach 17 i 18 maja. Zainteresowanych prosimy o zg?aszanie si? do 8 maja bezpo?rednio do p. Stanis?awy Burek (tel. 18/262-16-44) albo do nas ksi??y.
 12. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, równie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?.
 13. W minionym tygodniu odesz?a do wieczno?ci z naszej wspólnoty parafialnej
  † Wiktoria Gabry?-Zathey zamieszka?a kiedy? przy ul. S?onecznej 3. Pole?my j? Bo?emu Mi?osierdziu. Dobry Jezu…

 Designed byNet48.pl