Og?oszenia Parafialne

Og?oszenia - XIX Niedziela zwyk?a - 7 sierpnia 2016 r.

 1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 i 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830. Msze ?wi?te w kaplicach: w Parku Dolnym o godz. 1600 i na Sewerynówce o godz. 1700.
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystów, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia.
 3. W poniedzia?ek b?dziemy obchodzili wspomnienie ?w. Dominika.
 4. We wtorek ?wi?to ?w. Teresy Benedykty od Krzy?a, patronki Europy.
 5. W ?rod? ?wi?to ?w. Wawrzy?ca - patrona bibliotekarzy i pszczelarzy. W tym dniu Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy po??czona z Msz? ?wi?t? o godz. 1900.
 6. W czwartek wspomnienie ?w. Klary.
 7. W pi?tek Nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? rozpocznie si? o godz. 1445. Serdecznie zapraszamy!
 8. W sobot? -13 sierpnia- po Mszy ?wi?tej wieczornej b?dzie Procesja Fatimska. Modlitw? poprowadzi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddzia? w Szczawnicy. Równie? w sobot? odb?dzie si? katecheza chrzcielna. Rodziców i chrzestnych dzieci, które maj? przyj?? sakrament chrztu w sierpniu lub na pocz?tku wrze?nia zapraszamy na godz. 1700 do ko?cio?a.
 9. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, równie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?.
 10. W poniedzia?ek zamykamy list? zapisów na Piesz? Pielgrzymk? Tarnowsk? do Cz?stochowy. Spotkanie przed pielgrzymkowe odb?dzie si? w Kro?cienku w przysz?? niedziel? (14 sierpnia) o godzinie 1400.
 11. W cyklu w?drówek „Wytrwale Wzwy?” Akcja Katolicka organizuje w przysz?? niedziel? wyj?cie na Wiaterny Wierch. Rozpocz?cie o godz. 7.30 Msz? ?wi?t? w naszym ko?ciele. Po wyjechaniu na Palenic? spacer do Le?nicy, nast?pnie dojazd busem do Wielkiego Lipnika lub Stranan. Szczegó?y w gablocie i na stronie internetowej Akcji Katolickiej.
 12. Osoby potrzebuj?ce pomocy w postaci ?ywno?ci, b?d? mog?y j? otrzyma? w ramach Programu Operacyjnego Pomocy ?ywno?ciowej 2014-2020. ?ywno?? b?dzie wydawana na podstawie skierowania wystawionego przez O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Szczawnicy, Zainteresowani powinni si? tam zg?osi? po skierowanie w godzinach urz?dowania. Szczegó?y w gablocie z og?oszeniami.
 13. W zwi?zku z zako?czonymi Dniami M?odzie?y ks. Biskup skierowa? do nas komunikat nast?puj?cej tre?ci…
 14. Pragniemy wyrazi? równie? nasze podzi?kowanie wszystkim zaanga?owanym w organizacj? szczawnickiego rozdzia?u ?wiatowych Dni M?odzie?y. Dzi?kujemy osobom tworz?cym Komitet Organizacyjny Tygodnia Misyjnego w Szczawnicy. Dzi?kujemy Rodzinom, które przyjmowa?y pielgrzymów oraz sponsorom - do których nale??: Urz?d Miasta i Gminy Szczawnica;  Grupa Thermaleo – „Willa Marta”; Polskie Stowarzyszanie Flisaków Pieni?skich; Wspólnota Le?no- Gruntowa w Szczawnicy; Sanatorium „Dzwonkówka”; Restauracja „Czarda”; Hotel „Solar Spa”; Zwi?zek Podhalan Oddzia? w Szczawnicy; Cukiernia-Lodziarnia „Jacak”; darczy?cy indywidualni; mieszka?cy miasta; tury?ci; kuracjusze. Dzi?kujemy osobom zaanga?owanym w realizacj? programu Tygodnia Misyjnego: Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej, m?odzie?y z grupy Adonai, t?umaczom oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tych dniach. Wyra?amy równie? nasza wdzi?czno?? osobom dzi?ki którym pozosta? trwa?y ?lad tych dni w postaci odnowionych stacji Drogi Krzy?owej na Bryjark?. Sta?o si? to mo?liwe dzi?ki zaanga?owaniu i ofiarno?ci: Stanis?awa Wikar i Grzegorza Wikar - w?a?cicieli firmy budowlano-transportowej „Wikar” z ?ososiny Dolnej; Bogus?awowi Zachwiei - w?a?cicielowi firmy „Bogdan” z ul. Zawodzie w Szczawnicy; Tadeuszowi Wierciochowi. Us?ugi budowlane i in?ynieryjne z Kluszkowiec; Henrykowi W?glarzowi z ul. J?zyki; Tomaszowi Moskalikowi z ul. Flisackiej oraz Kazimierzowi Zachwiei z ul. S?onecznej. Bóg zap?a?!
 15. W minionym tygodniu odeszli do wieczno?ci z naszej wspólnoty parafialnej: †Piotr ?azarczyk, zam. Zawodzie 18a; †Feliks Ciesielka, zam. ul. Szlachtowska 40; †Janina Tumi?ska, zam. ul. Szlachtowska 64 oraz †Bronis?awa ?wierz zam. os. Po?oniny 3/32. Pole?my ich Bo?emu Mi?osierdziu.

Intencje mszalne od 8 do 14 sierpnia 2016 r.

Poniedzia?ek

8 VIII

?w. Dominika

615

†† Gra?yn? G?siorowsk?, Aleksandr? Malinowsk?

700

1) † Józefa (on) Kud?acza (3 rocz. ?m.) z int. córek

2) † Ann? Wypart z int. s?siadów córki Klaudii: Luizy i Marka S?owików oraz Marii Majerczak

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. Heleny i Andrzeja Royek

2) † Stanis?aw? Salamon z int. s?siadów rodziny Rogów

3) † Kazimierza Mastalskiego z int. pracowników ZOL-u

1900

† Jana Emilianowicza (3 rocz. ?m.)     (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

Wtorek

9 VIII

?w. Teresy Benedykty od Krzy?a

 

 

615

 

† Janusza Koz?owskiego z int. szwagierki Ma?gorzaty z rodzin?

700

1) Dusze w czy??cu cierpi?ce zapomniane przez najbli?szych

2) † Józef? Hamersk? z int. s?siadów z Alei Ogrodowej i Parkowej

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. rodziny Pitalów z My?lenic

2) † Jana Majerczaka z int. Eleonory Salamon

3) † Jadwig? W?glarz z int. Anny i Jerzego Majerczaków z Samorodów

1900

† Zdzis?awa W?glarza z int. rodziny (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

?roda

10 VIII

?w. Wawrzy?ca

 

 

615

 

† Piotra Przybockiego z int. kole?anek i kolegów z Uzdrowiska

700

1 ) † Jacka Michalaka

2) † Andrzeja Polaczyka z int. kuzynostwa z Podrzecza

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. Marii i Piotra Skwarczek

2) † Stanis?awa (on) W?glarza z int. rodziny Mastalskich z Zawodzia

3) † Helen? Adamczyk z int. rodziny Staszewskich z Sosnowca

1900

Nowennowe: (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

- Dz.-b?. w 25 rocz. urodzin Dominika z pro?b? o b?. Bo?e

- O b?. Bo?e dla rodziny Wies?awy

 

Czwartek

11 VIII

?w. Klary

 

615

 

† Kazimierza ?liwi?skiego z int. wnuczki Ma?gorzaty z rodzin?

700

1) † W?adys?awa (on) Czajk?

2) † Janin? i Franciszka Wierciochów

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. Beaty i Józefa Skwarczek ze Stró?y

2) † Józefa (on) Zachwiej? z int. rodziny Zychoniów z Brzeska

1900

†† W?adys?awa (on) Czajk? i rodziców  (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

 

 

 

615

 

 

†† Janusza Kurzaw? i Magdalen? Ligas

700

1) † Rozali? Kotarsk? (3 rocz. ?m.)

2) † Józefa Szczepaniaka z int. s?siadów z ul. Samorody

Pi?tek

12 VIII

Poza parafi?

1) †  Jana Moskalika z int. rodziny Klimeckich z Maszkowic

2) † Jana Moskalika z int. rodziny Owsianków z Popowic

 

1900

† Stefani? Wolfram z int. pracowników hotelu Solar SPA dzia? zabiegowy                                        (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

Sobota

13 VIII

 

 

 

615

 

† Mari? Wies?aw? Zachwiej? (7 rocz. ?m.) z int. syna Karola z rodzin?

700

1) † Wincentego Wyrostka (30 rocz. ?m.)

2) † Wiktori? Gabry? Zathey z int. kole?anek i kolegów z roku szkolnego

Poza parafi?

1) †  Jana Moskalika z int. rodziny Walkowskich

2) † Zofi? Polaczyk z int. Marka i Haliny Urodów

1900

O asystencj? Ducha ?w. i opiek? Matki Bo?ej dla ks. Proboszcza                                      (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

XX Niedziela Zwyk?a

14 VIII

 

 

600

 

 

† Ludwika (on) Gro?skiego z int. rodziny Jarosików z dzie?mi

(poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

730

Dz.-b?. w int. Anny z okazji 18-tych urodzin

900

†† Józefa (on) i Magdalen? Majerczak, wnuka Adama

1030

† Józefa (on) Janc w rocz. ?m. z int. ?ony z rodzin?

1200

Za parafian

1600

† Józefa Materk? i Agat?, Józefa (on) Madej?

1700

† Józefa Walkosza (12 rocz. ?m.)

1900

† Ann? Wypart (2 rocz. ?m.) z int. m??a i dzieci

Og?oszenia - Rocznica Po?wi?cenia Ko?cio?a - 31 lipca 2016 r.

 1. Obchodzimy dzisiaj w naszej parafii Uroczysto?? Rocznicy Po?wi?cenia W?asnego Ko?cio?a. Ze wzgl?du na por? centralnej Eucharystii ?wiatowych Dni M?odzie?y, z któr? by? mo?e b?dziemy si? duchowo ??czy? dzi?ki transmisji, Uroczysta Msza ?wi?ta z Procesj? Eucharystyczn? b?dzie o godzinie 1900. Pozosta?e Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200. Nieszpory z Uroczysto?ci o godz. 1830. Msze ?wi?te w kaplicach: w Parku Dolnym o godz. 1600 i na Sewerynówce o godz. 1700.
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystów, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Jak s?yszeli?my w li?cie, rozpoczynamy w naszym kraju miesi?c w którym zach?ca si? do podj?cia dobrowolnej abstynencji.
 3. W poniedzia?ek b?dziemy obchodzili wspomnienie ?w. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dok. Ko?cio?a.
 4. We wtorek  wieczorem Msza ?wi?ta wotywna o Mi?osierdziu Bo?ym.
 5. W ?rod? wieczorem Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy po??czona z Msz? ?wi?t? o godz. 1900.
 6. W czwartek wspomnienie ?w. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów i wszystkich prezbiterów.
 7. W sobot? b?dziemy obchodzi? ?wi?to Przemienienia Pa?skiego. W tym dniu przypada g?ówna uroczysto?? Odpustu w Sanktuarium w Nowym S?czu.
 8. W tym tygodniu przypada I. czwartek, I. pi?tek i I. sobota miesi?ca. Nabo?e?stwo wynagradzaj?ce Naj?wi?tszemu Sercu Pana Jezusa w pi?tek na Mszach ?wi?tych godz. 700, 1700 i 1900. W tym dniu tradycyjna sk?adka na misje. Zach?camy do skorzystania z sakramentu pokuty: w ?rod? od godz. 1800; w czwartek od godziny 1800 - w czasie spowiedzi cicha adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu w intencji powo?a? do s?u?by Bo?ej w Ko?ciele; w pi?tek od godz. 1600 i od godz. 1815. Odwiedziny chorych w domach w pi?tek od godz. 1100. Nabo?e?stwo ku czci Niepokalanego Serca NMP b?dzie w sobot? po Mszy ?wi?tej o godzinie 700.
 9. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik oraz inne czasopisma, równie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?.
 10. W zakrystii prowadzone s? zapisy na Piesz? Pielgrzymk? Tarnowsk? do Cz?stochowy. Tradycyjnie odb?dzie si? ona w dniach od 17 do 25 sierpnia. Koszt uczestnictwa nie uleg? zmianie i wynosi 90 z? od osoby. Ka?da nast?pna z rodziny p?aci 60 z?, a ka?de nast?pne dziecko do VI klasy w??cznie tylko 20 z?.
 11. W cyklu w?drówek „Wytrwale Wzwy?” Akcja Katolicka organizuje w przysz?? niedziel? wyj?cie na B?yszcz. Msza ?wi?ta odpustowa na B?yszczu, wspó?organizowana przez Zwi?zek Podhalan  z Tylmanowej, b?dzie o godz. 1400. Zbiórka przy D. H. „Halka” o godz. 1030. Szczegó?y w gablocie i na stronie internetowej Akcji Katolickiej.
 12. Za dwa tygodnie b?dzie mo?na skorzysta? z badania USG DOPPLER przep?ywów szyjnych i ko?czyn dolnych oraz USG tarczycy, USG nerek, USG p?uc a tak?e wykona? echo serca. Cena jednego badania 55 z?. Przeprowadzi je Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Pozna? – Hyby w budynku przychodni „Eskulap” przy ul. Jana Wiktora 17A, w dniu 12 sierpnia (w pi?tek) od godz. 8.00. Szczegó?y w gablocie z og?oszeniami.
 13. W minionym tygodniu odesz?y do wieczno?ci z naszej wspólnoty parafialnej: †Leokadia Kuberska, zam. O?. XX-lecia, oraz †Barbara Kuna-Pola?ska, zam. ul. O?. Po?oniny 4/5. Pole?my je Bo?emu Mi?osierdziu.

Intencje mszalne od 1 do 7 sierpnia 2016 r.

Poniedzia?ek

1 VIII

?w. Alfonsa Marii Liguoriego

615

† Henryka (on) Ciesielk?

700

1) †† Józefa (on) Moskalika (6 rocz. ?m.) córk? El?biet? i siostr? Rozali?

2) † Ann? Majk?

Poza parafi?

1)† Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. Pracowników Pogotowia ratunkowego w Sromowcach Wy?nych

2) )† Micha?a B?a?usiaka z int. pierwszej zmiany dializ w Nowym Targu

1900

† Zofi? Wiercioch (5 rocz. ?m.)  (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

Wtorek

2 VIII

 

 

 

615

 

 

†† Jakuba i Mari? Ró?yckich z int. rodzin: Kwietniów i Wierciochów

700

1) †† Iren? i Zdzis?awa Szatan

2) †† siostry z IX Ró?y p. Majerczak

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. rodziny Pierzgów z Kro?cienka

2) † Jana Moskalika z int. pracowników biura firmy Hebda

3) † Jana Majerczaka z int. rodziny Wojtyczków

1900

† Jana Emilianowicza (24 rocz. ?m.)      (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

?roda

3 VIII

b?. Marii Teresy Leduchowskiej

 

 

600

 

 

† Rozali? ?azarczyk z int. s?siadów z ul. Zawodzie 4

700

1) Dz.-b?. w 20 rocz. ?lubu Ma?gorzaty i Stanis?awa

2) † Stanis?awa (on) Mendral? z int. mamy

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. kole?anek córki Barbary

2) † Jadwig? W?glarz z int. pracowników hotelu Solar

3) † Stanis?aw? Salamon z int. kole?anek i kolegów córki Danuty GZGK Czermin

1900

Nowennowe: (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

- O zdrowie dla Piotra

- O potrzebne ?aski dla Bernadetty

- O Bo?e b?. dla rodziny Wies?awy

- O Szcz??liw? operacj? Bo?e b?. i powrót do zdrowia dla Krysi Kutki

Czwartek

4 VIII

?w. Jana Marii Vianneya

615

† Zofi? Polaczyk z int. rodziny Grawicz

700

1) †† Zofi? i Jana Majerczaków z int. rodziny Majerczak

2) † Henryka(on) Ciesielk? z int. rodzin:Mastalskich, Janoszów i Szo?tysików

3) † Zofi? Malinowsk? z int. Anny Adamczyk

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. pracowników Pogotowia Ratunkowego z Raby Wy?nej

2) † Kazimierza Mastalskiego z int. Marii i Andrzeja

3) † Czes?awa Wierciocha z int. rodzin Jacaków i Dominików

1900

†† Janin? i Jana Kap?aniaków, Ryszarda i Zygmunta Kap?aniaków, Zenona S?omskiego                               (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

 

 

 

 

I Pi?tek

5 VIII

 

 

 

615

 

 

 

† Bronis?awa (on) Czaj? z int. sióstr ze Ska?ki

700

1) † Czes?awa (on) Jam? z int. mamy

2) † Janin? Gabry? z int. Akcji Katolickiej o. Szczawnica

Poza parafi?

1) † Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. Zespo?u Regionalnego im. Jana Malinowskiego

2) † Janin? Jasiak z int rodziny Korus

 

1700

† Jana Salamona z int. córki Marii z rodzin?

 

1900

O zdrowie dla córki Iwony (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

I Sobota

6 VIII

 

 

 

615

 

 

† Mari? Bartkowsk? z int. rodziny Ci?gwa z Jurgowa

700

1) † Micha?a B?a?usiaka z int. ?ony Rozalii

2) † Stanis?aw? Polny z.d. Krup? zmar?? w Chicago z int. rodziny Majerczaków

Poza parafi?

† Antoniego Szczepaniaka z ul. G?ównej z int. Anny i Tomasz Dydów z rodzin?

1900

† Rozali? Zalewsk? z int. brata Kazimierza z rodzin?

(poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

XVIII Niedziela Zwyk?a

7 VIII

 

 

 

600

 

 

Za parafian    (poza: gr. † Mariana Mastalskiego )

730

† Stanis?awa (on) S?owika (3 rocz. ?m.)

900

Dz.-b?. w int. Barbary i Micha?a Dominików z okazji 50 rocz. ?lubu z int. dzieci i wnuków

1030

†† Jakuba Warusia i Mieczys?awa Barnasia z int. ?ony z rodzin?

1200

Dz.-b?. w int. Barbary i Jerzego z okazji 35 rocz. ?lubu

1600

/Park Dolny/ Dz.-b?. w int. Krystyny Hendel z okazji 79 urodzin o zdrowie i b?. Bo?e

1700

/Sewerynówka/ † Mari? Malinowsk?

1900

† Stanis?awa Podobi?skiego

Og?oszenia - XVII Niedziela zwyk?a - 24 lipca 2016 r.

 1. Msze ?wi?te w naszym ko?ciele b?d? o godzinie: 600, 730, 900, 1030, 1200 z naszymi go??mi – pielgrzymami z W?och i 1900. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830. Msze ?wi?te w kaplicach: w Parku Dolnym o godz. 1600 i na Sewerynówce o godz. 1700.
 2. Witamy serdecznie Szanownych Go?ci - Kuracjuszy oraz Turystów, zach?caj?c, aby uczestniczyli w nabo?e?stwach i Mszach ?wi?tych bie??cego tygodnia. Jutro ko?czy si? tzw. Tydzie? Misyjny w ramach ?wiatowych Dni M?odzie?y Kraków 2016. Pami?tajmy w modlitwie w intencji wszystkich przyje?d?aj?cych od jutra do Krakowa, a szczególnie naszej m?odzie?y oraz zaprzyja?nionych m?odych pielgrzymów z W?och.
 3. W poniedzia?ek b?dziemy obchodzi? ?wi?to ?w. Jakuba Aposto?a.
 4. We wtorek - wspomnienie Joachima i Anny, rodziców Naj?w. Maryi Panny. W tym dniu wieczorem Msza ?wi?ta wotywna o Mi?osierdziu Bo?ym.
 5. W ?rod? wieczorem Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy po??czona z Msz? ?wi?t? o godz.1900.
 6. W czwartek wieczorem b?dzie Msza ?wi?ta wotywna ku czci ?w. Wojciecha Biskupa i M?czennika, patrona Parafii, naszej Ojczyzny i Akcji Katolickiej.
 7. W pi?tek – wspomnienie ?w. Marty. W tym dniu Nabo?e?stwo Godziny Mi?osierdzia wraz z Koronk? rozpocznie si? o godz. 1445. Serdecznie zapraszamy.
 8. W przysz?? niedziel? b?dziemy obchodzi? w naszej parafii Uroczysto?? Rocznicy Po?wi?cenia W?asnego Ko?cio?a Ze wzgl?du na por? centralnej Eucharystii ?wiatowych Dni M?odzie?y, z któr? by? mo?e b?dziemy si? duchowo ??czy? dzi?ki transmisji uroczysta Msza ?wi?ta b?dzie o godz. 1900, zamiast, jak to jest w zwyczaju, o godz. 1200. Na Mszy b?dzie gra?a nasza szczawnicka orkiestra. Zapraszamy serdecznie poczty sztandarowe, dzieci dzwoni?ce i sypi?ce kwiaty, przedstawicieli grup nios?cych feretrony. Prosimy o w?o?enie regionalnych strojów.
 9. Zach?camy do korzystania z prasy katolickiej - Go?? Niedzielny, Niedziela, sobotnio-niedzielny Nasz Dziennik, Zeszyty Maryjne oraz inne czasopisma, równie? dla dzieci, s? dost?pne na stoliku z pras?.
 10. Wszystkich, którzy wybieraj? si? na ?wiatowe Dni M?odzie?y zach?camy do zapoznania si? z informacjami porz?dkowymi zamieszczonymi na portalu krakow.pl Ich skrót mo?na znale?? równie? w gablocie z og?oszeniami.
 11. Tych, którzy nie pojad? zach?camy do ??czenia si? duchowo dzi?ki transmisjom telewizyjnym i radiowym. Program transmisji w RDN zamieszczony jest w gablocie z og?oszeniami.
 12. Spotkanie Akcji Katolickiej w ?rod? po wieczornej Mszy ?wi?tej.
 13. W zakrystii prowadzone s? zapisy na Piesz? Pielgrzymk? Tarnowsk? do Cz?stochowy. Tradycyjnie odb?dzie si? od 17 do 25 sierpnia. Koszt uczestnictwa wynosi 90 z? od osoby. Ka?da nast?pna z rodziny p?aci 60 z?, a ka?de nast?pne dziecko do klasy VI w??cznie tylko30 z?.
 14. W cyklu w?drówek „Wytrwale Wzwy?” Akcja Katolicka organizuje w przysz?? niedziel? wyj?cie na Luba? od Kluszkowiec. Zbiórka przed D. H. „Halka” o godz. 1200. Szczegó?y w gablocie i na stronie internetowej Akcji Katolickiej.
 15. Serwis legalizacji ga?nic b?dzie dokonywa? przegl?dów technicznych w ?rod? od 900 do 1600 przy cmentarzu.

WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

Designed byNet48.pl