Akcja Katolicka Szczawnica

Szcz??? Bo?e

Szanowni Parafianie, Kuracjusze,

 

Jednym z instrumentów dotarcia Akcji Katolickiej do szerszego kr?gu odbiorców(w drug? stron? te?) jest w zamiarze naszego oddzia?u wydawanie biuletynu, periodyku, który informowa?by o zrealizowanych projektach, aktualnych dzia?aniach, zamierzeniach na przysz?o?? oraz przybli?a?by aktualne wydarzenia z perspektywy katolika, których to wyk?adni w najbardziej dost?pnych mediach trudno znale?? a wr?cz odwrotnie s? komentowane z pozycji liberalnej lub lewicowej zarówno gospodarczej jak i obyczajowej.

?wiat ?lepca jest inny jak ?wiat cz?owieka widomego, ?lepiec jest pozbawiony wra?e? jednego ze zmys?ów. ?wiat ka?dego z nas, jednego cz?owieka, jest ?wiatem rzeczywistym, lecz te? nie pe?nym. Aby u?omno?? nasz? uzdrowi? i pustk? wype?ni? zapraszamy do wspó?pracy. Tematy od najbli?szych, w?asne podwórko, parafia, Polska i dalej. Zale?no?ci i ich skutki we wspó?czesnym ?wiecie szczególnie gospodarcze jak i ideologiczne (kolejno?? chyba powinna by? odwrotna) s? wi?ksze od tych, które s?ynny kanarek z Amazonii swoj? nieobyczajno?ci? spowodowa?, uruchamiaj?c tornado na Florydzie.

Umys?owe tornado zaczyna si? w najlepszych zachodnich uniwersytetach. S?owo powiedziane n p. na Sorbonie mia?o i ma rzeczywisty wp?yw na to, co si? dzieje m. inn. w Kambod?y – Kampuczy, Wietnamie, Korei, Afryce. U nas te?!. Tak si? jako? sk?ada, ?e wybitni teoretycy nowej ery ludzko?ci nie chc? konsumowa? materialnych wciele? swoich nauk. Wol? mieszka? i ?y? w cywilizacji, z któr? walcz?. Przed wrog? ka?demu cz?owiekowi z osobna i ca?emu spo?ecze?stwu indoktrynacj? musimy si? broni?. Wsz?dzie gdzie gin??y setki tysi?cy i miliony ludzi wykluczano Boga z realnego ?wiata cz?owieka, burzono ?wi?tynie, zabijano kap?anów. Bóg, wiara, religia przeszkadzaj?. Boskie S?owo ma zast?pi? s?owo cz?owieka ze skrótem prof. Megalomania? Tak, lecz jak?e kosztowna. Nie pomagaj? ludobójcze do?wiadczenia bli?niaczych totalitaryzmów ubieg?ego wieku i skutki eksportu komunizmu na ca?y ?wiat. Dzisiejsi „uczeni” twierdz? ?e niemowlaka mo?na zabi? lecz nie b?dzie to zabójstwo bo maluch nie mo?e stanowi? o sobie wi?c jest pozbawiony osobowo?ci, ot taka sobie aborcja zewn?trzna. W ramach rekompensaty inni proponuj? uzna? walenie i delfiny za osoby nieb?d?ce lud?mi, w Hiszpanii by?y premier Zaparto, ultrasocjalista, w?a?ciwie lewak chcia? obj?? prawami cz?owieka cz?ekokszta?tne, a zostawi? 22% bezrobocia Pukn?? si? w g?ow??, ?mieszne?. Nie tak dawno ?mieszy?y rzeczy które dzisiaj s? prawem,. Przychodz? nowi, którzy ulepszaj? to co bez ulepszania jest ju? dostatecznie do niczego i dawno powinno by? wyrzucone i porzucone a oni jak poprzednicy zaczynaj? od wolno?ci, równo?ci i braterstwa a ko?czy si? to niestety te? jak zawsze na szafocie.

 

Zapraszamy

Prezes

Aleksander Majerczak

Designed byNet48.pl